Shantai - the Girl! - zasada 70 20 10 http://my.shantai.xyz/story.php?title=zasada-70-20-10 Extended Learning to platforma biznesowa, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie umo?liwiaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkolenia, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznego uczenia si? lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia stworzenie efektywniejszych szkole?, wymian? wiedzy pomi?dzy uczestnikami, a tak?e ?ledzenie rezultat?w szkole?. Wed, 11 Jul 2018 10:53:25 UTC en