1
Kendall127 (#237) 225 days ago
Extended Learning to platforma biznesowa, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie umo?liwiaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkolenia, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznego uczenia si? lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia stworzenie efektywniejszych szkole?, wymian? wiedzy pomi?dzy uczestnikami, a tak?e ?ledzenie rezultat?w szkole?.